Welkom op de website Administratiekantoor Emmen
In 2012 ben ik, Ina Hoogeveen-van der Veen, gestart met Administratiekantoor Noordbarge.

Administratiekantoor Noordbarge houdt zich bezig met de financiele administratie van voornamelijk mkb-ondernemers en starters.   Administratiekantoor Noordbarge vindt dat een ondernemer zich volledig moet kunnen richten op de onderneming en zich niet teveel moet bezig houden met de administratieve rompslomp die daar bij hoort. En omdat elke ondernemer uniek is zoekt Administratiekantoor Noordbarge uit verschillende mogelijkheden dé administratieve ondersteuning die het beste bij u en uw onderneming past.

Administratiekantoor Noordbarge is te vinden aan de Ermerweg 76, 7812 BG in Emmen.
Kom gerust eens langs of maak een afspraak.
Tel: 0591-628275
      06-12473099
E-mail: info@aknemmen.nl

NOAB-gecertificeerd
Administratiekantoor Noordbarge is NOAB-gecertificeerd.

Administratiekantoor Noordbarge is aangesloten bij NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en belastingdeskundigen).
Dit is dé branchvereniging voor kantoren in de administratieve en fiscale dienstverlening die zich richten op de zzp'ers en mkb'ers.
Aangesloten leden staan zzp'ers en mkb'ers op een deskundige en vertrouwelijke wijze bij.
Daarom dragen zij het NOAB-kwaliteitskeurmerk. 

Kwaliteit van dienstverlening en advies.

Administratiekantoor Noordbarge vindt kwaliteit belangrijk! De regelementen van NOAB waarborgen dat wij alleen lid kunnen blijven als wij onze kwaliteit en vakkennis bijhouden. Als NOAB-lid zijn we daarom verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderde wet- en regelgeving.

Zekerheid.

Administratiekantoor Noordbarge verleent haar diensten op NOAB-voorwaarden. Bij problemen kan een beroep worden gedaan op graits conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege.

Klaar voor de toekomst.

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden.
NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst en verzekeren je van kwaliteit, vakmanschap én actuele kennis van zaken.


Ondernemingen
Administratiekantoor Noordbarge biedt ondernemingen ondersteuning bij:

  • Het opstarten van een bedrijf
  • Het opzetten en inrichten van de boekhouding - Het verwerken van de financiele administratie
  • Het opstellen van tussentijdse cijfers en jaarcijfers
  • Het verzorgen van fiscale aangiften
  • Het verstrekken van advies
Administratiekantoor Noordbarge werkt met het boekhoudpakket Exact-online. Met een Exact-online abonnement kunt u snel van start zonder de installatie van software. U heeft via internet altijd toegang tot uw administratie. Exact-online is altijd up-to-date en het maken van back-ups is niet nodig. Exact biedt verschillende mogelijkheden van het volledig zelf in voeren van uw administratie tot het alleen meekijken in uw administratie.

Natuurlijk is het óók mogelijk om gegevens van andere boekhoudpakketten aan te leveren.

Particulieren
Administratiekantoor Noordbarge biedt particulieren ondersteuning bij:

  • Het op orde brengen van de prive-boekhouding
  • Het verzorgen van fiscale aangiften
  • Het verzorgen van toeslagen

Overige
Administratiekantoor Noordbarge kan ook tijdelijke oplossingen bieden voor:

  • bedrijven met administratieve achterstanden
  • bedrijven die tijdelijke onderbezet zijn i.v.m. langdurige ziekte of zwangerschapsverlof

Privacy statement
Administratiekantoor Noordbarge Administratiekantoor Noordbarge, gevestigd aan Ermerweg 76, 7812 BG  EMMEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Administratiekantoor Noordbarge
Ina Hoogeveen-van der  Veen
Ermerweg 76
7812 BG Emmen
+1612473099

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Noordbarge verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Kopie ID

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Noordbarge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratiekantoor Noordbarge verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- identificatie;
- het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;
- het onderhouden van contacten met cliënten;
- het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met cliënten;
- de uitvoering of toepassing van een andere wet.
- het berekenen en vastleggen van salarissen en vergoedingen aan of ten behoeve van betrokkene;
- het berekenen en vastleggen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
- het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
- de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor Noordbarge bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden                                                                                                         verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;

- Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor een bewaartermijn die in veel gevallen 10 jaar bedraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor Noordbarge verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Administratiekantoor Noordbarge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor Noordbarge gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Administratiekantoor Noordbarge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aknemmen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Administratiekantoor Noordbarge wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor Noordbarge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aknemmen.nl

Adresgegevens

Ermerweg 76
7812 BG Emmen

Email: info@aknemmen.nl

Telefoon: (0591) 62 82 75

Mobiel: 06 12 47 30 99


Overige gegevens

KvK-nummer: 55649173

BTW-nummer: NL103220343B01

Contactformulier